Bwanji Za Mankhwala, Zoledzeretsa, Ndi Chiwerewere?

"Pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa..."

(Aroma 6:23)

Tiyeni tinene zoonadi. Zirombo zoopsya kumwa zoledzeretsa, mankhwala ndi chiwerewere ziri  nkuopsyeza ndiponso kuononga chimene Mulungu anachilenga kukhala chokoma ndiponso chabwino. Monga mchitidwe wa Octopus wamphamvuyo, izi zimakoka ang'ono komanso aakulu ndi kuwafumbatira.

Anthu ambiri amakakamizidwa pambali iliyonse ndi zokhumba zao, monga manyuzi pepala komanso ndi kuitanira kwa television. Maso ndi makutu zimalunjika kumene kuli zosokoneza zokhazokha zomwe zotsatira zake ndi kukhala ndi moyo wa uzimu komanso wa kuthupi wobwerera m'mbuyo. Temberero la chakumwa choledzeretsa, mankhwala ndi chiwerewere zaleka chitsanzo chokoma cha m’midzi yathu popanda kuongoledwa ndipo ziri nkupita ku chionongeko.

Kodi nanga ndi mbadwo wokha wa ana womwe utsutsidwe? Ayi. Naonso makolo ambiri asiyanso chikhalidwe chokoma, natsata chikhalidwe choipa, machismo ambiri ochitidwa ndi ana ambiri lero, makolo awo amangowalekerera osadziwa kuti alikupanga ana awo kuti adzakhale zidakwa, ogwiritsa ntchito mankhwala osaloledwa, ndi osuta pakulephera iwo kudzudzula pa kumwa zoledzeletsa ndi kusuta.

Mwadala, pakufuna kukhala osamvera malamulo olunjika a Mulungu makolo naonso ali pa njira yotsetsereka yopita ku mnyozo panopa komanso moyo ulinkudzawo. Kulira kopfuula kuyenera kukwera kumwamba. Tingadzipulumutse bwanji ife ndi ana athu?

M'manyumba mwathu, m'masukulu ndiponso m’makoleji sangathe kutulutsa chitsanzo chabwino choyenera nzika za dziko monga momwe maiko athu afunira ngati kumwa zoledzeretsa ndi kugwiritsa ntchito mankhwala zirigoyang'anidwa ndi kulimbikitsidwa ndi makolo opanda chikhalidwe chabwino, aphunzitsi ndi iwo anzeru zakuya . (Professors}, kuonongeka kwachikhalidwe chabwino m'masukulu kuli nkuopsezanso. Sipanathe zaka zambiri pamene aphunzitsi ndi anzeru zakuya akadachotsedwa ntchito chifukwa cholekerera ana asukulu kukhala ndi makhalidwe oipa.

Mliri umene watenga malo kwambiri mbadwo wathu uno ndi kumwa mwa uchidakwa kumenenso kumaononga chikhalidwe chabwino. Kuononga chikhalidwe ndi kumwaza ndalama pamene miyanda miyanda ya anthu alikusowa chakudya. Ichi ncha umphawi komanso chopereka magawano m'manyumba mwathu, ndiponso lonyoza dalitso loyera la Mulungu pa mtundu wa anthu.

Kuphatikiza kuipa kwa kumwa zoledzeretsa kwaonjezeranso kagwiritsidwe ka mankhwala osaloledwa. Kuipa kwa mankhwalawa kumaposa phindu lomwe mankhalawa amapereka. Kugwiritsa ntchito mankhwala osaloledwawa kungapangitsenso kuweruza molakwika ndiponso kuonongeka kwa nzeru. Ogwiritsa ntchito mankhwalawa naonso amabvomereza kuti ndi ulendo waku imfa mu nzeru, kuthupi lanyama, mu mzimu komanso kungathe kuononga ubongo. Kuphana ndi kudzipha ndizo zotsatira zake zoopsya za mchitidwe umenewu.

Khristu, m"Chipangano Chatsopano, anaika chitsanzo cha makhalidwe abwino. Naikanso ndime ya chikhalidwe chabwino. Mulungu analenga munthu kuti mtundu wa anthu uchuluke ndi kuti anthu adzikwatirana mwamuna ndi mkazi. lye anaikanso kuti padzikhala kufunana koyenera pa moyo Wa m’banja. Ukwati uchitidwe ulemu ndi onse, ndi pogona pakhale posadetsedwa; koma adama ndi achigololo adzawaweruza Mulungu. Aheb. 13:4

Anthu ambiri ali kuzunzika ndi miZimu ya chilakolako. Zotsatira zake zimakhala nkhondo yeniyeni pakati pa thupi ndi Mzimu. Thupi limafuna kukhala ndi ufulu wa kuchita zokondweretsa zake popanda

choletsa, pamene Mzimu amadziwa bwino kuti malamulo onse a Mulungu ayenera kutsatidwa bwino. Chiwerewere sichingathe kuthetsa kutentha mtima kwa chilakolako, monganso mowa wa whisky umalephera kuchotsa ludzu la mowa. Apa choonadi ndiye chili pa mbali ina osati iyi ayi.

Chiwerewere, chigololo, dama la amunaokhaokha ndi chiwerewere china chirichonse pakati pa munthu ndi nyama ndi choletsedwa m'Mawu a Mulungu. Chiwerewere chimabweretsa kuwawa, kupweteka mtima, umphawi, kuchimwa, ndiponso kutenga matenda. Lev 18:23, Agalatiya 5.19-21. Chiyero chimabweretsa chisoni kuti anthu oyenera ndi olongosoka ali kukhala mu umphawi pamene munthu wopanda pache ali nazo zonse zomuyenereza. Mtumwi Paulo m'buku la Aroma akunena za momwe Mulungu adzaweruzire ochita chiwerewere cha amuna okhaokha. Chifukwa cha ichi, Mulungu nawapereka iwo ku zilakolako za manyazi: Pakuti ngakhale akazi awo anasandutsa machi- tidwe awo achibadwidwe kukhala osalingana ndi chibadwidwe: Chimodzimodzinso amuna, anasiya chikhalidwe cha chibadwidwe cha akazi, natenthetsana wina ndi mzake, amuna okhaokha ndi kuchita cbosayenera kuti akalandire mphoto yoywera m'chitidwe umenewu. Monga momwe iwo sanafuna kukhala naye Mulungu m'nzeru zao .. Mulungu anawapereka ku mtima wokanika, kuchita zosayenera: Pakudziwa chiweruzo cha Mulungu, kuti ochita zimenezi ayenera kufa, chifukwa samangodzichita kokha ayi, komanso amakondwera nazo. (Aroma 1:26,28,32). Ili linali tchimo lonyansa kwambiri la Sodomu ndi Gomora limene linabweretsa kulanga kwa Mulungu pakati pawo (Gen. 19). Monga mwa Malemba Oyera kuti nkovuta kuti Mzimu Woyera kubwereranso m 'mitima yathu ndi kukhal m'moyo wa Chikristu ngati tiri kukhala natichitabe machimo amenewa.

Mkati mwa chiwerewerechi ndi khungu la uzimu, la tchimo lomwe kuli kusowa manyazi pakusapembedza Mulungu, tiyenera kutembenukira ku Buku Lopatulika lomwe liri ndi udindo wonse wosakaikitsa wa muyaya pa chabwino kapena choipa.

Wokondedwa wowerengawe, kukhala ndi moyo wokondwa, ndi inuyo kukhala ndi mtendere ndi Mulungu, muyenera kudza m'chiyanjano pamodzi ndi lye.

Chigonjetso chiri kukuyembekezani! Muyenera kuzindikira ndi kulapa kuti muli ochimwa ndipo mukhulupilire kuti Yesu anafa pa mtanda atasenza tchimo lanu. Pamene mutsegula mtima wanu kwa Mulungu ndi kulapa machimo anu, lye adzakukhululukarani. Ngati tibvomereza machimo athu, lye ali wokhulupirika ndi wolungama kutikhululukira ife machismo athu, ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama chirichonse.

Muyenera kupereka mtima wanu wonse kwa Yesu, Mpulumutsi wanu, ndipo tsatirani bwino pomvera Mau Ake ndi Mzimu Woyera. Madalitso a moyo wosinthika ndi maganizo oyera omwe amabweretsa kusinthika kotheratu m'zochita zanu. Khristu adzakulimbitsani mtima pokomana ndi mabvuto a moyo ndi mphamvu yogonjetsa mayesero omwe angakuzungu- lireni. ldzani kwa Yesu tsopano pamene mumva kuitana kwake. "Funani Yehova popezekalye, itanani lye pamene ali pafupi. ... "  (Yesaya 55:6).

Ndikadzafa, Chotsatira Ndi Chiyani?

Nthawi ino muli ndi moyo;mukupuma;mukudya ndi kumwa madzi tsiku ndi tsiku; mukutha kuyendayendakugwira ntchito zanu ndi kumagona. Mwina mukukhala moyo wokandwa mwina wodandaula chifukwa cha mabvuto. Tsiku ndi tsiku dzuŵa likutuluka ndipo likuloŵa; ku malo ena mwana akubadwa, komanso kumalo ena wina akumwalira.

PAMENEPA TIONA KUTI ZONSE ZA MOYO

WAPANSI PANO NDI ZOSAKHALITSA.

KOMA,

NDIKADZAFA NDIDZAPITA KUTI?

Kaya ndine Mkhristu wofooka

kapena wopembedza ku Chisilamu

kapena wopembedza ku Chibuda

kapena wopembedza ku Chiyuda

kapena wopembedza mizimu ya makolo

kapena wopembedza chimodzi cha zipembezo

zambiri zimene tingazitchule,

kapena wosapembedza kumene –

Koma tiyenera kuyankha funso lofunika kwambirili, chifukwa pakutha pa moyo wapansi pano, wa kanthawiwu, munthu ayenera kupita kwawo kumene kuli kokhalitsa.

NANGA KUMENEKU NDI KUTI?

Popeza kuti: Manda amene mudzakwiriridwamo sadzakwirira mzimu wanu, ngakhale mutadyedwa ndi chilombo kepena mbalame, sizidzameza mzimu wanu, kaya mudzamizidwa ndikufera mnyanja, mzimu wanu siudzamira mmadzimo,  ngakhale thupi lanu litatenthedwa ndi moto, mzimu wanu siungapsye.

MZIMU WANU SIUDZAFA!

MULUMGU AMENE ANALENGA

KUMWAMBA NDI DZIKO LAPANSI

AKUTI, “MIZIMU YONSE NDI YANGA.”

Ku malo ena utatha moyo uno, “INUYO” mudzakomana ndi zones zimene munachita mdziko lapansi mmoyo wanu wathupi – zabwino kapena zoipa.

Tikhoza kumapembedza mokhulupirika.

Tikhoza kumva chisoni ndi zolakwa zathu.

Tikhoza kubwezera zimene tinaba.

Zoonadi zonsezi ndi zoyenera –

KOMA –

Sitingathe kudziyanjanitasa ndi Mulungu chifukwa cha zochimwa zathu. MULUNGU wakumwamba, woŵeruza  mwa chilungamo padziko lonse lapansi amadziŵa machismo anu ndi moyo wanu – palibe chobisika kwa Iye. Inu, ndi machismo anu simungathe kukaloŵa mu UFUMU ndi ULEMERERO wa dziko lirinkudza.

KOMA –

Mulungu wakumwambayu ndi Mulungu wachikondi. Iye wakonza njira yopulumutsira moyo ndi Mzimu wanu. Simudzaponyedwa ku chionongeko, kumoto, ngati mupemphera ndi kulapa machismo anu kwa Mulungu. Mulungu adzakukhululukirani kupyolera mwa Mwana wake Yesu Khristu. Yesu anazunzidwatu chifukwa cha zochimwa zanu, ngati mulambira ndi kupemphera kwa Iye yekha, adzalankhula za mtendere mmoyo wanu ndi kukupatsani moyo wa ulemerero mutafa pansi pano. Koma Yesuyo – amene ali Mwana wa Mulungu wamoyo, ayenera kukhala Mpulumutsi wanu choyamba. Mukatero ndiye kuti muli nacho chitsimikizo choti mudzakhala kudziko losatha, la chimwemwe chachikulu ndi mpumulo wa mzimu wanu. Koma HO!, dzenje la chionongeko ndi moto wosatha ziyembekezera iwo amene mmoyo uno akukana chikondi cha chipulumutso cha Ambuye Yesu. Sipadzakhalanso mwaŵi wolapa kapena kupulumuka mutafa. “Pamenepo idzauzanso a kudzanja lake lamanzere aja kuti, Chokani, inu anthu otembereredwa, Pitani kumoto wosatha umene Mulungu anaukonzera Satana ndi angelo ake” (Mateyu 25:41). “Ndipo wanychito wopanda pakeyu, mponyeni kunja kumdima, Kumeneko adzalira ndi kukukuta mano” (Marko 25:30). Mulungu, m’Buku Lopatulika, akuchenjezeratu mokwanira za chiŵeruzo chadziko lapansi chimene chiri pafupi. Mau a Mulungùŵa akuneneratu kuti lisanafike tsiku loyembekezeka la chiŵeruzolo padzakhala zizindikiro zoonekeratu zomwe zinanenedwa kale. Asanadze iye kudzakhala nkhondo ndi mbiri za nkhondo, kuukirana kwa mitundu, wina ndi unzake – sipadzakhalanso njira zakuthetsera kusiyana maganizo ndi kusamvana kwawo. Kudzakhala zibvomezi mmalo osiyanasiyana ndi milili ya matenda woopsya. Zonsezitu zakwanitsidwa kale mzaka zino. Mau a Mulungu aneneranso kuti anthu ochimwa adzachita zoipitsitsa ndipo sadzamvera chenjezo lirilonse, ndipo adzakonda chitayiko koposa Mulungu. Tikumbukire kuti Mfumu yathu yaikulu ndi ya chiŵeruzo cholungama siidzaganizira za kulemera kapena kusauka kwa munthu, kutchuka kwake kapena ulemu umene ali nawo, khungu kapena mtundu, kapena chipembedzo. Tsiku lina tidzaima osoŵa cholankhula pamaso pa Mlengi ndi Mfumu yathu, ngati tinyozera kubvomereza chipulumutso chimene watipatsa. Nthawi ya ulemerero wosatha imene ikubwerayo sikudzakhala kuŵerenga nthawi, masiku, nyengo kapena zaka. Utsi wa msautso wa anthu ochimwa ndi wokana Mulungu udzafuka nthawi zones osaleka – mmene nthawi yomweyo chimwemwe, mtendere, mpumulo ndi kuyimba kwa opulumutsidwa zidzakhalanso zosatha nthawi zones kumwambako. Dzisankhireni nokha nthawi ino! Ngati mukuganiza za nthawi ina, ndiye kuti mukuchedwa. Ŵerengani Uthenga Wabwino wa Mateyu, Marko, Luka ndi Yohane, mukatero ŵerengani Chipangano Chatsopano chonse. Kenako Buku Lopatulika lonse.

Bwenzi Lanu

Yesu Bwenzi Lanu

Jesus is your friend

Ndili ndi bwenzi. Iye ndi bwenzi loposa onse. Ndi woona ndi wokoma mtima kotero ndikadakonda mutam'dziwa Iye. Dzina lake ndi Yesu. Chinthu chosangalatsa ndi chakuti Iye akufuna kukhala bwenzi lanu.

Ntakuuzani za Iye. Nkhaniyi timawerenga m'Buku Lopatulika. Buku Lopatulika ndi loona. Ndi mau a Mulungu.

Mulungu ndi amene analenga dziko lapansi ndi zonse zokhala momwemo. Iye ndi Ambuye wakumwamba ndi dziko la pansi. Amapereka moyo ku zinthu zonse.

God's creation

Yesu ndi mwana wa Mulungu. Mulungu anam'tumiza kuchokera kumwamba kubwera  padziko lino lapansi kukhala Mpulumutsi wathu wathu.

Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero (kuthantauza kuti anatikonda inu ndi ine) kuti anapatsa Mwana wache wobadwa yekha, (kufera machimo athu) kuti yense wokhulupirira Iye asatayike, koma akhale nao moyo wosatha. (Yohane 3:16)

Yesu anabwera pa dziko lino lapansi monga mwana wakhanda. Abambo ndi amayi ake adziko lapansi anali Yosefe ndi Maria. Anabadwira m'khola la ng'ombe nagonekedwa m'chodyera ng'ombe.

Jesus' birth

Yesu anakula pamodzi ndi Yosefe ndi Maria ndipo Iye anali kumvera iwo. Iye anali ndi abale ocheza nawo. Ankathandiza Yosefe kupala matabwa.

Jesus and the lad with food

Pamene Yesu atakula, anaphunzitsa anthu za Atate wake wakumwamba. Iye adawaonetsera kuti Mulungu ankawakonda. Ankachiza odwala ndi kutonthoza ovutika. Anali bwenzi la ana. Ankafuna ana akhale chifupi naye. Ana anali kumukonda Yesu ndipo anali kukonda kukhala naye pamodzi.

Anthu ena sankam'konda Yesu. Iwo anali kum'chitira nsanje ndipo kumuda. Ankamuda kwambiri moti anali kufuna kumupha. Linabwera tsiku losautsa, anamupha Yesu pomukhomera pa mtanda. Yesu sadalakwitse konse. Iye anatifera ife chifukwa cha zolakwa zathu.

Jesus on the cross

Nkhani ya Yesu sikuthera pa imfa yake. Mulungu adamuukitsa Iye kwa akufa. Ophunzira ake adamuona Iye. Ndipo tsiku lina Iye anabwerera kumwamba. Lero akhoza kupenya ndi kumvera inu. Amadziwa zonse zokhudza inu ndipo amakusamalira. Mungobwera kwa Iye kudzera mu pemphero. Muuzeni zonse zokhudza nkhawa zanu. Ali wokonzeka kukuthandizani. Mutha kuweramitsa mutu wanu ndi kulankhula naye nthawi iliyonse, pena paliponse.

Tsiku lina Iye alinkubweranso. Adzatenga onse okhulupirira Iye kupita nao kwao kumwamba.

Jesus listening to a woman pray